نویسنده = آذر محمدلوی عباسی
شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.151

حسن دبیر اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


کاربرد پلاستیکها در زمین

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.122

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی

دوره 4، شماره 3، آذر و دی 1370

10.22063/jipst.1991.99

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی

دوره 4، شماره 1، خرداد و تیر 1370

10.22063/jipst.1991.77

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن

دوره 3، شماره 3، آذر و دی 1369

10.22063/jipst.1990.64

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی