نویسنده = ناصر ارسلانی
الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

10.22063/jipst.1992.128

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 4، شماره 2، مرداد و شهریور 1370

10.22063/jipst.1991.85

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا

دوره 3، شماره 3، آذر و دی 1369

10.22063/jipst.1990.65

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی