نویسنده = شهریار سجادی
تعداد مقالات: 4
1. اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

شهریار سجادی؛ سپیده دره


2. اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

شهریار سجادی؛ سپیده دره


3. مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

شهریار سجادی


4. انرژی و پتروشیمی، پیوندی ناگسستنی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1369

شهریار سجادی