نویسنده = سلوی فرهنگ زاده
تعداد مقالات: 4
2. سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.306

فرشید ضیایی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


3. تهیه و شناسایی بیس فنول A

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.200

اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


4. پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

10.22063/jipst.1994.182

حسن دبیری اصفهانی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده؛ نوشین سجادی