نویسنده = پیمانه یوسف زاده
تعداد مقالات: 1
1. پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

نسرین شیخ؛ پیمانه یوسف زاده؛ سرور حسن پور