نویسنده = هنگامه هنرکار
سنتز پلی‌(1-بوتن) تک‌سوآرایش با کاتالیزگر زیگلر-ناتا

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 163-174

10.22063/jipst.2022.3152.2150

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ هنگامه هنرکار


تهیه و مطالعه پلی‌اتیلن تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1384

10.22063/jipst.2005.489

هنگامه هنرکار؛ مهدی باریکانی؛ جلیل مرشدیان