نویسنده = حامد عزیزی
بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن ـ چوب

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 45-52

10.22063/jipst.2008.770

اسماعیل قاسمی؛ حامد عزیزی؛ پروین احسانی نمین


بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.493

سمیه محمدیان گزاز؛ حامد عزیزی؛ محمد کرابی؛ اسماعیل قاسمی