نویسنده = حمید صالحی مبارکه
بررسی و مقایسه نوع و اثر الکل و کاتالیزور در آبکافت کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به کمک طیف نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 67-76

10.22063/jipst.2006.847

حمید صالحی مبارکه؛ عبدالحسین مسعودی؛ امیرحسین ستاری وفایی؛ آرزو نوری


بررسی اثر نسبت فاز آلی به آبی و نوع آغازگر بر پلیمر شدن امولسیونی کوپلیمر وینیل استات - اتیلن

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 249-256

10.22063/jipst.2005.833

حمید صالحی مبارکه؛ محمدرضا رستمی درونکلا؛ بابک اسماعیل پور


سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.431

حمید صالحی مبارکه؛ مصطفی حسن نیا رودبنه؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان


سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

10.22063/jipst.2003.423

حمید صالحی مبارکه؛ محمدرضا رستمی؛ بابک اسماعیلی پور