نویسنده = علیرضا ممی زاده کقال
تعداد مقالات: 1
1. بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن

دوره 14، شماره 6، آذر و دی 1380

علیرضا ممی زاده کقال؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ اسماعیل قاسمی