نویسنده = محمدرضا صدالدینی مهرجردی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود خواص قیر با مواد پلیمری

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

محمدرضا صدالدینی مهرجردی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر کاووسی