نویسنده = سید احمد میرشکرایی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 279-289

علی عبدالخانی؛ سید احمد میرشکرایی؛ یحیی همزه؛ سحاب حجازی؛ آرزو نوری


2. خالص سازی، شناسایی و کاربرد پلی ساکاریدهای صمغ باریجه به عنوان پلیمر طبیعی افزاینده مقاومت خشک کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 345-353

حسین جلالی ترشیزی؛ سید احمد میرشکرایی؛ مهدی فائزی پور؛ یحیی حمزه؛ حسین رسالتی