نویسنده = مهدی نکومنش
رفتار بلورینگی فیلم‌های پلی(L-لاکتید) در مجاورت منیزیم هیدروکسید و دیمر L-لاکتید

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 405-413

10.22063/jipst.2010.679

آرزو مشاک؛ حمید موبدی؛ مهدی نکومنش؛ فاطمه راوری


بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی استیرن با استفاده از مخلوط دو آغازگر تک عاملی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 133-140

10.22063/jipst.2013.630

فرشید ضیایی؛ مونا بصیری؛ مهدی نکومنش؛ اردشیر خزایی


تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 243-250

10.22063/jipst.2008.755

مهدی نکومنش؛ حسن عربی؛ غلامرضا نجابت؛ مهرسا امامی؛ غلامحسین ظهوری