نویسنده = محمدرضا امیدخواه
جداسازی CO2/CH4 با استفاده از غشای ماتریس ترکیبی پلی متیل پنتین ذرات MIL-53

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 351-337

10.22063/jipst.2014.1096

رضا عابدینی؛ محمدرضا امیدخواه؛ فاطره درستی


سامانه پلیمری پلی‌وینیل الکل ـ گلوتارآلدهید آغشته شده به دی‌اتیلن آمین به عنوان غشاهای جداسازی CO2 -CH4

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 477-489

10.22063/jipst.2013.856

مونا زمانی پدرام؛ محمدرضا امیدخواه؛ آبتین عبادی عموقین؛ رضا یگانی؛ فرهاد مقدم


مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 147-153

10.22063/jipst.2007.794

مجید پاکیزه؛ محمدرضا امیدخواه؛ رامین کریم زاده؛ عبدالصمد زرین قلم