نویسنده = مهناز سرایی
تعداد مقالات: 2
1. سنتز پلی پارا آمینواستیرن از همو پلیمر و کو پلیمر ۴- کلرومتیل استیرن- استیرن

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 455-465

10.22063/jipst.2010.682

بخشعلی معصومی؛ مهناز سرایی؛ مریم حاتم زاده؛ علی اکبر انتظامی