نویسنده = محمدمهدی مرتضوی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه هموپلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور زیگلر- ناتا (TiCl۴/MgCl۲) به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 353-362

شکوفه حکیم*؛ محمدمهدی مرتضوی؛ لیلا مبلغ؛ مهدی نکومنش حقیقی


2. مطالعه سینتیک پلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور TiCl۴/Mg(OC۲H۵)۲ و تعیین غلظت مراکز فعال

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 515-522

شکوفه حکیم*؛ محمدمهدی مرتضوی