نویسنده = محبوبه سعیدی
تعداد مقالات: 3
1. سنتز اتیلن بیس استئارامید ویژه پلیمر آکریلونیتریل- بوتادی ان- استیرن

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 439-446

10.22063/jipst.2009.713

محمدعلی صیادنژاد؛ حمیدرضا غفاریان؛ محبوبه سعیدی؛ صادق فرجپور


2. بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 401-408

10.22063/jipst.2008.727

کبری رهبر شمس کار؛ ابراهیم علایی؛ محبوبه سعیدی؛ ناصر هراثی


3. کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 409-415

10.22063/jipst.2008.728

محبوبه سعیدی؛ سهیلا محبعلی؛ کبری رهبر شمس کار؛ محمدعلی صیادنژاد