نویسنده = کبری رهبر شمس کار
بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 401-408

10.22063/jipst.2008.727

کبری رهبر شمس کار؛ ابراهیم علایی؛ محبوبه سعیدی؛ ناصر هراثی


کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 409-415

10.22063/jipst.2008.728

محبوبه سعیدی؛ سهیلا محبعلی؛ کبری رهبر شمس کار؛ محمدعلی صیادنژاد