نویسنده = ناصر هراثی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 401-408

10.22063/jipst.2008.727

کبری رهبر شمس کار؛ ابراهیم علایی؛ محبوبه سعیدی؛ ناصر هراثی