نویسنده = حسین علی خنکدار
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مقایسه ای اثر نانوآلومینا و نانولوله های کربنی بر پایداری گرمایی، استحکام چسبندگی و شکل شناسی چسب های اپوکسی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 369-361

محمد منصوریان طبائی؛ سیدحسن جعفری؛ حسین علی خنکدار