نویسنده = فتح اله طاهری بهروز
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عمر خستگی کامپوزیت‌های تک جهتی با استفاده از انرژی کرنشی باقی مانده

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 19-26

10.22063/jipst.2008.767

محمودمهرداد شکریه؛ فتح اله طاهری بهروز