نویسنده = امیرحسین ستاری وفایی
بررسی و مقایسه نوع و اثر الکل و کاتالیزور در آبکافت کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به کمک طیف نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 67-76

10.22063/jipst.2006.847

حمید صالحی مبارکه؛ عبدالحسین مسعودی؛ امیرحسین ستاری وفایی؛ آرزو نوری