نویسنده = محمدباقر تیموری
تعداد مقالات: 1
1. کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن با استفاده از کاتالیزور نسل چهارم زیگلر- ناتا : بررسی اثر کمک کاتالیزور، الکترون دهنده خارجی و هیدروژن

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 281-287

رضا مهترانی؛ حسن عربی؛ محمدباقر تیموری؛ سید صابر حسینی شیراز؛ وحید اسلامی منش