نویسنده = محمدمهدی خراسانی
تعداد مقالات: 1
1. رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 3-11

محمدمهدی خراسانی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی