نویسنده = آرزو نوری
مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 279-289

10.22063/jipst.2012.575

علی عبدالخانی؛ سید احمد میرشکرایی؛ یحیی همزه؛ سحاب حجازی؛ آرزو نوری


بررسی و مقایسه نوع و اثر الکل و کاتالیزور در آبکافت کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به کمک طیف نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 67-76

10.22063/jipst.2006.847

حمید صالحی مبارکه؛ عبدالحسین مسعودی؛ امیرحسین ستاری وفایی؛ آرزو نوری