نویسنده = سحاب حجازی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 279-289

علی عبدالخانی؛ سید احمد میرشکرایی؛ یحیی همزه؛ سحاب حجازی؛ آرزو نوری