نویسنده = میرحمید رضا قریشی
اثر آمیختن دوده‌های مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه‌ رویه تایر رادیال سواری

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 45-56

10.22063/jipst.2013.866

میرحمید رضا قریشی؛ محسن فیروزبخت؛ قاسم نادری