نویسنده = رقیه معرفت سیدلر
هیدروژل‌­های پاسخگو به دما: مواد، سازوکارها و کاربردهای زیستی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 211-237

10.22063/jipst.2018.1581

رقیه معرفت سیدلر؛ محمد ایمانی؛ محمد عطایی؛ عزیزاله نودهی