نویسنده = محمد حسین نوید فامیلی
تعداد مقالات: 4
1. اثر پارامترهای شکل‌شناسی بر خواص الکترومغناطیسی اسفنج میکروسلولی پلی‌یورتان گرمانرم در محدوده بسامد نوار X

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 19-30

10.22063/jipst.2017.1459

محمد حسن معینی؛ محمد حسین نوید فامیلی؛ کیوان فرورقی؛ مازیار سلطانی الکوه؛ مظفر مختاری مؤتمنی شیروان


3. اثر پایدارسازی بر ساختار اسفنج گرمانرم پلی‌استیرن و کربن دی اکسید ابربحرانی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 515-505

10.22063/jipst.2016.1329

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی


4. ایجاد پلی‏ یورتان گرماسخت متخلخل با استفاده از کربن دی‏ اکسید ابر‏بحرانی به عنوان ضدحلال

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 109-101

10.22063/jipst.2015.1237

محسن ایزدی؛ محمد حسین نوید فامیلی؛ زهرا مقصود