کلیدواژه‌ها = مدول ذخیره
بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.446

فرود عباسی سورکی؛ صدیقه سلطانی


مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.430

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری