کلیدواژه‌ها = گرماسنجی پویشی تفاضلی
نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری کاراگینان- سدیم‌ کازئینات به عنوان حامل ویتامین D: بررسی تشکیل کمپلکس، اندازه ذرات و بازده کپسولی‌شدن

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 49-37

10.22063/jipst.2014.1043

مریم خوش‌منظر؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه‌کار؛ محمود صوتی؛ محمدیار حسینی


نانولیپوزوم‌های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی‌شدن و رئومتری نوسانی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 425-413

10.22063/jipst.2014.917

زهرا محمدحسنی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه‌کار؛ رضا رضایی مکرم؛ محمدیار حسینی


بررسی خواص گرمایی، کدورت و عوامل مؤثر بر اندازه ذرات و رئولوژی نوسانی نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری پکتین ـ کازئینات

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 433-447

10.22063/jipst.2013.852

ساجده بحرانی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ محمد یار حسینی