کلیدواژه‌ها = نانوساختار
تحلیل فرایند اکسایش گرمایی ایروژل‌های کربنی به روش سینتیکی غیرپارامتری

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 163-176

10.22063/jipst.2017.1485

آزاده سیفی؛ احمدرضا بهرامیان؛ علیرضا شریف


پلیمرشدن فنول فرمالدهید در محیط اشباع از بخار حلال و مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی ایروژل‌های نووالاک

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 435-427

10.22063/jipst.2014.914

ایمان ناصری؛ علی کاظمی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهدی رزاقی کاشانی