کلیدواژه‌ها = غشای ماتریس ترکیبی
تعداد مقالات: 6
3. اثر پارامترهای ساخت غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی ماتریمیدMIL-53/ PMHS بر جداسازی CO2 از CH4

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 63-73

10.22063/jipst.2017.1462

فاطره درستی؛ محمدرضا امیدخواه


6. جداسازی CO2/CH4 با استفاده از غشای ماتریس ترکیبی پلی متیل پنتین ذرات MIL-53

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 351-337

10.22063/jipst.2014.1096

رضا عابدینی؛ محمدرضا امیدخواه؛ فاطره درستی