کلیدواژه‌ها = تراوایی آب
ساخت غشاهای پلی اتیلنی دارای زئولیت ZSM-5 به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 371-359

10.22063/jipst.2014.1105

یونس جعفرزاده؛ رضا یگانی؛ الهام شکری