نویسنده = احمدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372

ابراهیم باقرزاده؛ رضا احمدی؛ رحمت الله گلپاشا؛ محمدباقر صادقی پورخامنه