نویسنده = اصغر قریشی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

قاسم نجف پور؛ علی اصغر قریشی؛ نادر زبرجد شیراز