نویسنده = زبرجد شیراز، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

قاسم نجف پور؛ علی اصغر قریشی؛ نادر زبرجد شیراز