نویسنده = حبیبی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375

علی حبیبی؛ بهرام دبیر؛ محمد رضا گلکار نارنجی