نویسنده = ابراهیمیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

نورالله کثیری بیدهندی؛ محمدرضا ابراهیمیان