نویسنده = اسماعیلی پور، بابک
تعداد مقالات: 3
3. سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

حمید صالحی مبارکه؛ محمدرضا رستمی؛ بابک اسماعیلی پور