نویسنده = قران نویس، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

شیرین نوربخش؛ محمداسماعیل یزدانشناس؛ محمود قران نویس؛ ابوسعید رشیدی؛ فیروز مهرمظاهری