نویسنده = عسگری، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. حذف یون فلوئورید از محلول آبی با استفاده از نانو‌کامپوزیت هیدروژل بر پایه نشاسته - سدیم آکریلات - نانوآلومینیم‌ اکسید

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 391-381

ابوالفضل براتی؛ زهره اسکندری؛ سید تقی میری؛ مهدیه عسگری