نویسنده = حاتم زاده، مریم
تعداد مقالات: 1
1. سنتز پلی پارا آمینواستیرن از همو پلیمر و کو پلیمر ۴- کلرومتیل استیرن- استیرن

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 455-465

بخشعلی معصومی؛ مهناز سرایی؛ مریم حاتم زاده؛ علی اکبر انتظامی