نویسنده = سعیدی، محبوبه
تعداد مقالات: 3
1. سنتز اتیلن بیس استئارامید ویژه پلیمر آکریلونیتریل- بوتادی ان- استیرن

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 439-446

محمدعلی صیادنژاد؛ حمیدرضا غفاریان؛ محبوبه سعیدی؛ صادق فرجپور


2. کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 409-415

محبوبه سعیدی؛ سهیلا محبعلی؛ کبری رهبر شمس کار؛ محمدعلی صیادنژاد


3. بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 401-408

کبری رهبر شمس کار؛ ابراهیم علایی؛ محبوبه سعیدی؛ ناصر هراثی