نویسنده = فرجپور، صادق
تعداد مقالات: 1
1. سنتز اتیلن بیس استئارامید ویژه پلیمر آکریلونیتریل- بوتادی ان- استیرن

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 439-446

محمدعلی صیادنژاد؛ حمیدرضا غفاریان؛ محبوبه سعیدی؛ صادق فرجپور