نویسنده = رمضانی، صغری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عمل آوری گرمایی بر ساختار و خواص فیزیکی رشته های تایر نایلون ۶۶

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 109-117

صغری رمضانی؛ محمد مرشد؛ محمد قانع