نویسنده = فردی، میلاد
تعداد مقالات: 2
1. سنتز ذرات میان‌متخلخل جدید سیلیکای SPB1 و SPB1,2 و بررسی ریزساختار و خواص فیزیکی آنها

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 171-161

محمد علی سمسارزاده؛ میلاد فردی