نویسنده = عطائی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر میدان مغناطیسی بر نوع و مقدار مونومرها در کوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوات

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 298-291

مرضیه فاتحی؛ سید احمد عطائی