نویسنده = شایسته، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. اثر رفتار غیرنیوتنی سیال بر عملکرد راکتور لوله ای و بررسی اثر متغییرهای مختلف بر درصد تبدیل

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 436-423

کیوان شایسته؛ محمدتقی رستمی؛ علی دانشگر