نویسنده = نخعی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد طراحی آزمون، مدل سازی سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در مطالعه سایش آمیزه لاستیکی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 209-197

مهدی شیوا؛ امیر هوشنگ حدادی؛ علیرضا نخعی؛ حسین وارسته