نویسنده = امیری، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 232-225

میترا عبداللهی پینوندی؛ رجبعلی ابراهیمی؛ افسانه امیری